Aanpak Jeugdwerkloosheid

In 2021 kreeg de arbeidsmarktregio, via de centrumgemeente, een decentralisatie uitkering om de gevolgen van de corona-crisis op de overgang naar de arbeidsmarkt van (kwetsbare) jongeren te ondersteunen met een Aanpak Jeugdwerkloosheid.

De Aanpak Jeugdwerkloosheid in onze regio Noord Holland Noord bestaat uit een combinatie van regionale aanpakken in de regio’s West-Friesland, de Kop en Regio Alkmaar, die goed aansluit op hun aanpakken Voorkomen Voortijdig Schoolverlaten (VSV).
Tevens vindt extra afstemming plaats met het MBO met betrekking tot nazorg van specifieke groepen gediplomeerde MBO jongeren. De MBO scholen maken hiervoor gebruik van de subsidieregeling van het Ministerie van OC&W, die is ingesteld in corona tijd voor afstudeerrichtingen waar naar verwachting geen vraag meer naar zou zijn op de arbeidsmarkt. Hiermee sorteerde de regio voor op het nieuwe wetsvoorstel “Van school naar werk 16-27 jarigen”, dat beoogt in 2025 in te gaan.


In 2023 is gestart met het Project Route Arbeid NHN om de succesvolle aanpak in de regio Alkmaar te verbreden met enerzijds de nieuwe doelgroepen kwetsbare jongeren uit deze nieuwe wet en anderzijds met de regio’s West Friesland en De Kop.

De huidige aanpak jeugdwerkloosheid NHN heeft drie gemeenschappelijke lijnen: 

  • Uitbreiding van formatie (bij jongerenloketten, wijkteams en WSP)
  • Inzet van (job)coaching en 
  • Inzet van (maatwerk) trajecten

In 2023 is het budget fors verminderd ten opzichte van de beginjaren 2020 en 2021, waardoor bovengenoemde inzet ook is aangepast. Het jaar 2024 vormt een overgangsjaar om in de arbeidsmarktregio te komen tot één plan voor een aanpak van zowel voorkomen van voortijdig schoolverlaten als de overgang naar de arbeidsmarkt van 16 tot 27 jarigen vanaf 2025.