Wat we doen

Werkgevers, werknemers, onderwijs en overheid werken intensief samen aan een duurzame, ontwikkelingsgerichte en inclusieve arbeidsmarkt in de regio Noord-Holland Noord. De afgelopen jaren hebben we met elkaar een krachtig netwerk opgebouwd en en vinden we elkaar steeds beter in de samenwerking. Samen ondernemen we acties om mensen aan het werk te krijgen en houden. 

  • Het RPAnhn is het aanspreekpunt voor alle partners voor een werkende arbeidsmarktregio NHN
  • Het uitgangspunt is: de inwoner staat centraal
  • We sluiten aan bij en verbinden de uitvoeringsagenda aan de HCA 
  • We ontschotten budgetten en zetten gezamenlijke middelen in voor de hele arbeidsmarktregio NHN, zie: NHN Werkt Door

Om te komen tot een werkende arbeidsmarkt maken we samen ieder jaar een nieuwe Uitvoeringsagenda. Hierin staan concrete projecten en activiteiten waarmee we aan de slag gaan.

Aanpak uitvoeringsagenda Noord-Holland Noord 2024

Om de ambities verder te realiseren zetten we de succesvolle initiatieven, ervaringen en samenwerkingen in de regio van de afgelopen jaren voort. De benodigde projecten en activiteiten zijn met inzet van alle partners vertaald naar de Uitvoeringsagenda 2024. Voor de vertaling van de drie hoofdlijnen uit de ambities is bij het maken van de vorige Uitvoeringsagenda 2023 gekozen voor zes thema’s. In 2024 wordt verder gewerkt aan diezelfde thema’s: 

  • Stimuleren van technologie- en procesinnovatie; 
  • Preventie (voorkomen van werkloosheid); 
  • Verbeteren van de match; 
  • Leven lang ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid; 
  • Inclusiviteit; 
  • Koppeling van onderwijs en arbeidsmarkt.

Veel projecten en programma’s uit de Uitvoeringsagenda 2023 lopen door in 2024 en verder. Per thema wordt in de tabel het doel, de doelgroep, de regionale, landelijke en Europese projecten/programma’s genoemd. In de laatste rij ‘wat is nieuw’ staan de aanscherpingen en toevoegingen aan de lopende projecten en programma’s voor de Uitvoeringsagenda 2024. Hiervoor worden in 2024 nieuwe projectplannen geschreven samen met de partners uit het Strategisch Team.  

Uitvoeringsagenda 2024 

Onze thema’s

Werk is een bron van inkomen en geeft mensen het gevoel dat zij erbij horen, ertoe doen. Bij een inclusieve arbeidsmarkt gaat het om gelijke kansen, het wegnemen van vooroordelen en het tegengaan…

Lees verder

Vaak wordt bij het matchen op de arbeidsmarkt vooral gekeken naar iemands diploma’s. Door hierbij ook skills te betrekken, kunnen vacatures en werkzoekenden beter gematcht worden. Wij willen dat…

Lees verder
Duurzaam

Duurzame inzetbaarheid is erop gericht mensen tot hun pensioen gezond, gelukkig en bekwaam aan het werk te houden. De focus ligt hierbij voornamelijk op arbeidsomstandigheden, vitaliteit en een…

Lees verder

Om te voorkomen dat (kwetsbare) werkzoekenden en werkzoekende jongeren snel weer uitvallen, is extra begeleiding en nazorg nodig. Wij streven naar het aanbrengen van zwaluwstaarten in de begeleiding…

Lees verder

De urgentie van een toekomstbestendige arbeidsmarkt is groot. In veel sectoren is een groot tekort aan personeel, zoals in de zorg, het onderwijs, de kinderopvang, de techniek, ICT en bouw. Tekorten…

Lees verder

Projecten