Thema’s

Het Algemeen Bestuur RPAnhn geeft akkoord op ‘wat’ de samenwerkende organisaties gaan aanpakken het komende jaar. Na goedkeuring worden het ‘hoe’ voor de projecten en activiteiten in de Uitvoeringsagenda 2023 concreet uitgewerkt. Daarvoor stellen we per activiteit samen met de partners een projectplan op om te bespreken met het Strategisch Team.

Om de ambities te realiseren zetten we de succesvolle initiatieven, ervaringen en samenwerkingen in de regio voort. De benodigde projecten en activiteiten zijn met inzet van alle partners vertaald naar de Uitvoeringsagenda 2023. Voor de vertaling van de drie hoofdlijnen uit de ambities is gekozen voor de onderstaande zes thema’s.

Werk is een bron van inkomen en geeft mensen het gevoel dat zij erbij horen, ertoe doen. Bij een inclusieve arbeidsmarkt gaat het om gelijke kansen, het wegnemen van vooroordelen en het tegengaan…

Lees verder

Vaak wordt bij het matchen op de arbeidsmarkt vooral gekeken naar iemands diploma’s. Door hierbij ook skills te betrekken, kunnen vacatures en werkzoekenden beter gematcht worden. Wij willen dat…

Lees verder
Duurzaam

Duurzame inzetbaarheid is erop gericht mensen tot hun pensioen gezond, gelukkig en bekwaam aan het werk te houden. De focus ligt hierbij voornamelijk op arbeidsomstandigheden, vitaliteit en een…

Lees verder

Om te voorkomen dat (kwetsbare) werkzoekenden en werkzoekende jongeren snel weer uitvallen, is extra begeleiding en nazorg nodig. Wij streven naar het aanbrengen van zwaluwstaarten in de begeleiding…

Lees verder

De urgentie van een toekomstbestendige arbeidsmarkt is groot. In veel sectoren is een groot tekort aan personeel, zoals in de zorg, het onderwijs, de kinderopvang, de techniek, ICT en bouw. Tekorten…

Lees verder