Inclusiviteit

Werk is een bron van inkomen en geeft mensen het gevoel dat zij erbij horen, ertoe doen. Bij een inclusieve arbeidsmarkt gaat het om gelijke kansen, het wegnemen van vooroordelen en het tegengaan van discriminatie op welke grond dan ook. In een inclusieve organisatie wordt iedereen geaccepteerd en hoort iedereen erbij.

Inclusieve arbeidsorganisaties zijn in staat om werkzoekenden die niet zelfstandig in staat zijn om te participeren op de huidige arbeidsmarkt productief in te zetten en duurzaam in dienst te houden. Daarbij wordt voorkomen dat werknemers voortijdig uitvallen met arbeidsbeperkingen door ziekte of veroudering, of vanwege niet meer aansluitende kwalificaties. Dit vraagt om verder te kijken dan de diversiteit van een organisatie. Het treft ook de organisatiecultuur. Hiervoor is nodig dat werkgevers inzicht krijgen in hulp en de ondersteuningsmogelijkheden op het vlak van diversiteit en inclusie. Dit kan door kennisoverdracht, advies en ondersteuning die direct aansluiten bij de behoeften in de praktijk.

Voor werkzoekenden wordt er gestreefd naar één loopbaanplan met doorlopende begeleiding. Hierbij is het belangrijk dat één professional, in plaats van verschillende professionals van verschillende loketten, de regie blijft houden, het ‘geen verkeerd deurprincipe’ is ook onderdeel van de hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur. Richting de werkgevers wordt extra ingezet op aandacht voor de organisatiecultuur en onbenut arbeidspotentieel, mits de werkgever bereid is om verder te kijken. Inzet op het wegnemen van vooroordelen en het tegengaan van discriminatie wordt één van de onderwerpen in het nog te ontwikkelen Actieplan klein MKB. De partners kunnen werkgevers ondersteunen door o.a. jobcoaching, jobcarving en het instrumentarium. Beide aanpakken vragen om maatwerk richting werknemers/werkzoekenden en de werkgevers.