maandag 24 juni 2024

Banengroei noordelijk Noord-Holland stabiliseert in 2025

De Nederlandse arbeidsmarkt komt in 2024 en 2025 in rustiger vaarwater na een turbulente periode tijdens de coronapandemie en het snelle herstel daarna. De arbeidsmarkt volgt hiermee de economie die terugkeert naar een gematigd groeipad. Ook aanhoudende personeelstekorten en hoge personeelskosten remmen de banengroei. Door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt hebben werkgevers al geruime tijd moeite om hun vacatures te vervullen. Dit blijkt uit de UWV Arbeidsmarktprognose.

Lichte groei van banen in 2024 en 2025
Landelijk zal het aantal banen van werknemers in 2024 en 2025 waarschijnlijk stijgen (0,8% en 0,7%). Per arbeidsmarktregio zullen de ontwikkelingen enigszins uiteenlopen. Waar in Noord-Holland Noord een geringe groei wordt verwacht (0,5% in 2024 en 0,3% in 2025), voorspelt UWV een sterkere groei van het aantal werknemersbanen in Zuid-Kennemerland en IJmond van 0,9% in 2024 en 0,6% in 2025. In Zaanstreek/Waterland is de verwachting dat in beide jaren het aantal werknemersbanen stijgt met 1,0%.

Verschillen tussen sectoren
De verwachtingen verschillen per sector. In de drie arbeidsmarktregio’s in noordelijk Noord-Holland is de verwachting dat de sectoren zorg en welzijn, detailhandel en specialistische zakelijke dienstverlening de sterkste groei laten zien. De groei in de zorg en welzijn vertoont een sterke samenhang met de vergrijzing van de bevolking. Gezien het grote aandeel in de totale werkgelegenheid levert de banengroei in de zorgsector in absolute zin de meeste banen op in de drie arbeidsmarktregio’s. De groei in de specialistische zakelijke dienstverlening heeft te maken met de steeds strengere en bredere eisen die worden gesteld aan onderbouwing, verantwoording en controle. Te denken valt aan bijvoorbeeld
consultancy, accountancy en juridische dienstverlening.

Banenkrimp
Ook laat een aantal sectoren nauwelijks banengroei of zelfs banenkrimp zien. Zo zal het aantal banen in de landbouw naar verwachting dalen door de hoge energieprijzen en de stikstof- en mestproblematiek. Ook in de bouw wordt banenkrimp verwacht. Oorzaken hiervan zijn de stijging van de rente en de bouwkosten, het gebrek aan bouwlocaties
en aan personeel en de strengere milieuregels. Ook de industrie heeft een zwaar jaar achter de rug. Dit heeft met name te maken met de hoge energieprijzen en de matige economische groei.

Creatieve oplossingen om krapte tegen te gaan
Veel werkgevers kampen met personeelstekorten. Er is veel werk te doen, maar er is vaak te weinig personeel. Dit kan leiden tot een verlaagde productie en een verhoogde werkdruk. Personeelstekorten zijn niet alleen lastig voor werkgevers. Ook de maatschappij heeft daar last van. Zo hebben winkels en restaurants aangepaste openingstijden en
vallen treinen en bussen uit. Basisvoorzieningen als de gezondheidszorg, veiligheid en onderwijs staan eveneens onder druk. Voor mogelijke oplossingen kunnen werkgevers inspiratie opdoen in het rapport ‘Personeelstekorten aanpakken:
34 oplossingen voor werkgevers’
. Voor 14 beroepsgroepen maakte UWV daarnaast overzichten met praktijkvoorbeelden van oplossingen waar werkgevers mee aan de slag kunnen. Het gaat om voorbeelden van oplossingen die al worden toegepast door werkgevers of er liggen kansen om hiermee aan de slag te gaan.

Ontwikkeling WW-uitkeringen
In mei 2024 werden er in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord 5.506 WW-uitkeringen verstrekt, een stijging van 1,1% ten opzichte van de maand ervoor. In Zuid-Kennemerland en IJmond steeg het aantal WW-uitkeringen naar 3.737 (0,5%). In Zaanstreek-Waterland werden 2.935 WW-uitkeringen verstrekt, een stijging van 3,3%.

Meer nieuws